Tin bệnh viện

Tin chuyên ngành

Phổ biến kiến thức

Cơ cấu tổ chức

Triển khai chương trình CSSKTT cộng động

Huyện: Sông Lô

Tâm thần phân liệt: 336
Động kinh: 149
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 17

Huyện: Bình Xuyên

Tâm thần phân liệt: 140
Động kinh: 152
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 15

Huyện: Lập Thạch

Tâm thần phân liệt: 204
Động kinh: 179
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 20

Huyện: Tam Dương

Tâm thần phân liệt: 118
Động kinh: 152
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 14

Huyện: Tam Đảo

Tâm thần phân liệt: 73
Động kinh: 101
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 9

Huyện: Vĩnh Tường

Tâm thần phân liệt: 371
Động kinh: 428
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 29

Huyện: Yên Lạc

Tâm thần phân liệt: 170
Động kinh: 143
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 17

Thị xã: Phúc Yên

Tâm thần phân liệt: 45
Động kinh: 119
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 9

Thành phố: Vĩnh Yên

Tâm thần phân liệt: 160
Động kinh: 119
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 9