SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Số: 57/BVTT- KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 4 năm 2015

                    Kính gửi:   Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố;

                                      

          Căn cứ vào hội nghị giao ban ngày 23 tháng 4 năm 2015 tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc với các cán bộ phụ trách chương trình CSSKTTCĐ&TE 9 huyện thị, thành phố. Mặc dù trong thời gian qua chương trình MTYTQG về công tác CSSKTTCĐ&TE đã được triển khai ở 137/137 xã phường trong toàn tỉnh; tuy nhiên công tác quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc, phục hồi chức năng, tư vấn cho bệnh nhân tâm thần và rối nhiễu tâm trí còn nhiều hạn chế tại cộng đồng. Đồng thời công tác báo cáo của các tuyến huyện và tuyến xã, phường về chương trình CSSKTTCĐ&TE còn nhiều bất cập, yếu kém chưa được thống nhất. Nhằm khắc phục những bất cập, yếu kém trong việc triển khai chương trình CSSKTTCĐ&TE hiện nay, khắc phục nhanh các tình trạng hiện tại. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tập huấn lại cho cán bộ phụ trách chương trình tuyến huyện và tuyến xã cụ thể:

1. Bệnh viện có kế hoạch tập huấn cho cán bộ phụ trách chương trình tuyến huyện và tuyến xã cụ thể: ( có phụ lục kèm theo);

2. Đề nghị các TTYT huyện, thị, thành phố thông báo cho cán bộ tuyến xã, phường và bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để tập huấn;

3. Bệnh viện Tâm thần chỉ hỗ trợ tài liệu và giảng viên (các lớp tập huấn không sử dụng kinh phí đào tạo vì đều là cán bộ y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước);

Trên đây là kế hoạch tập huấn chương trình CSSKTTCĐ&TE đề nghị các TTYT huyện, thị thành phố hợp tác với bệnh viện để thực hiện thống nhất công tác CSSKTTCĐ&TE./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TTYT các huyện;

- Lưu VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Khánh Hải

Phụ lục

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH TUYẾN HUYỆN, THỊ VÀ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH TUYẾN XÃ, PHƯỜNG

STT

Thời gian tập huấn

TTYT huyện, thị; cán bộ PTCT xã phường

Địa điểm

Cán bộ

1

06/ 5 / 2015

Vĩnh Tường

TTYT huyện Vĩnh Tường

Các cán bộ phòng KHTH

2

07/ 5 / 2015

Yên Lạc

TTYT huyện

Yên Lạc

BS: Tuấn, Hồng, Hà, Thủy

Lập Thạch

TTYT huyện

Lập Thạch

BS: Hải, Thanh, Mai, Dũng

3

12/ 5 / 2015

Sông Lô

TTYT huyện

Sông Lô

BS: Tuấn, Thanh, Mai, Dũng

Bình Xuyên

TTYT huyện

Bình Xuyên

BS: Hải, Hà, Thủy, Hồng

4

13/ 5 / 2015

Phúc Yên

TTYT huyện

Phúc Yên

BS: Hồng, Hà, Thủy

Vĩnh Yên

TTYT huyện

Vĩnh Yên

BS: Tuấn, Dũng, Mai

5

14/ 5 / 2015

Tam Dương

TTYT huyện

Tam Dương

BS: Hồng, Thủy, Trường

Tam Đảo

TTYT huyện

Tam Đảo

BS: Hải, Bình, Toàn

Nội dung:

-         Giảng 3 bài: Động kinh, tâm thần phân liệt, trầm cảm

-         Triển khai các mẫu báo cáo chương trình và báo cáo quản lý thuốc.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Khánh Hải