SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

  BỆNH VIỆN TÂM THẦN

          Số:        /KH - BV

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Vĩnh Yên, ngày 24  tháng 09 năm 2015

 

  KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

NHÂN NGÀY SỨC KHỎE TÂM THẦN THẾ GIỚI 10 – 10 – 2015

 

          - Căn cứ vào công văn số: 198/CV-BV ngày 17/9/2015 của Bệnh viện Tâm thần Trung Ương I về việc

: “ Truyền thông nhân ngày sức khỏe tâm thần thế giới 10/10”.

            - Căn cứ quyết định số: 01/QĐ-SYT ngày 05/01/2015 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu

kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015.

- Căn cứ tình hình thực tế. Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch truyền thông

nhân ngày Sức khỏe tâm thần thế giới 10/10/2015 như sau:

I. Mục đích:

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và nhận thức của toàn xã hội về tầm quan

trọng của Sức khỏe tâm thần.

- Đề nghị sự tham gia có hiệu quả của các cấp, các ngành trong chương trình bảo vệ

Sức khỏe tâm thần.

II. Yêu cầu.

         - Chủ đề của ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới năm nay là " Tôn trọng nhân phẩm của người bệnh tâm thần"

Nhằm nâng cao nhận thức về những gì có thể thực hiện để đảm bảo rằng những người có bệnh về

sức khỏe tâm thần có thể tiếp tục sống với phẩm giá, thông qua các quyền con người theo

định hướng chính sách và pháp luật, tôn trọng sự chấp thuận để điều trị.

III. Nội dung thực hiện.

1. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc:

- Xây dựng  kế hoạch  cụ thể triển khai tới các huyện thị  để các đơn vị nhiệt liệt hưởng ứng

và  lập kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Tổ chức treo băngzôn tuyên truyền tại 5 địa điểm:  Trước cổng Sở Y tế, cổng  Bệnh viện Tâm thần

, Bưu điện thành phố Vĩnh Yên, Chợ Vĩnh Yên, Chợ Tổng.

2. TT truyền thông giáo dục sức khỏe:

- Tổ chức tuyên truyền cổ động sâu rộng về sức khỏe tâm thần, bằng các hình thức tuyên truyền lưu động,

làm phóng sự về bảo vệ Sức khỏe tâm thần cộng đồng.

3. Trung tâm Y tế huyện, thị:

- Tổ chức làm Panô, treo băng rôn tuyên truyền sâu rộng đến người dân, tại các địa điểm tập trung đông

dân cư, trung tâm các xã, thị trấn. Đề xuất tại TTYT làm 01Panô, 03 băng zôn. Mỗi xã làm một Panô

tại UBND xã, phường, 03 băng zôn.

IV. Thời gian:

- Thời gian thực hiện: Làm Panô, treo băng rôn từ ngày 5/10/2015 đến 20/10/2015.

V. Nội dung pa nô, băng rôn:

Pa nô: “ Bệnh tâm thần phân liệt có khuynh hướng tiến triển mãn tính, vì vậy gia đình, cộng đồng.

Phải hợp lực một cách có hiểu biết, kiên nhẫn tham gia vào việc chăm sóc, phục hồi chức năng.

Làm giảm thiểu sự thiệt thòi cho bệnh nhân, người xung quanh”

 Băng rôn:

" Tôn trọng nhân phẩm của người bệnh tâm thần".

“Mọi người khi có những cảm giác không thoải mải hoặc có những biểu hiện bệnh lý rõ rệt đều

được hưởng quyền lợi chăm sóc, chữa bệnh, tư vấn về sức khỏe tâm thần theo luật sức khỏe”

“ Không được hành hạ, ngược đãi hoặc khinh miệt đối với người bệnh tâm thần”

“ Không được sử dụng những tà thuật, phương pháp chữa bệnh không khoa học làm ảnh hưởng

đến sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân tâm thần”

VI. Kinh phí:

- Dựa trên nguồn lực và ngân sách hiện có của các đơn vị ( Vì chương trình mục tiêu

không có kinh phí cấp).

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị y tế quan tâm chỉ đạo bộ phận tài chính và y tế các xã phường

thực hiện nhằm đảm bảo đúng với tiêu chí của chương trình.

Nơi nhận:

- BVTTTW (b/c);

- Sở Y tế( b/c);

- TTTT GDSK(p/h);

- TTYT huyện, thị(p/h);

- Lưu:VT, KHTH.

                GIÁM ĐỐC