SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Số:........ /CV- BVTT

V/v Giao ban tháng.chương trình

CSSKTT cộng đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Vĩnh Yên, ngày 05  tháng 04 năm 2016

 

                  

 

 

 

             

Kính gửi: .............................………………………..................

 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch  hàng năm được giao. Để thực hiện tốt kế hoạch, Bệnh viện

Tâm thần Vĩnh Phúc  tổ chức giao ban và lịch duyệt,quyết toán thuốc tháng  04/2016 với các Trung tâm y tế

huyện, thị như sau.

 

I, Lịch giao ban

 

- Thành phần: Bệnh viện tâm thần: Lãnh đạo, phòng KHTH, khoa Dược

 

                          Mỗi TTYT cử 01 cán bộ phụ trách chương trình               

 

- Thời gian:  Vào hồi 8h ngày 25/04/2016

 

- Địa điểm:  Hội trường tầng 3 Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc

 

II, Lịch duyệt, quyết toán thuốc cho các TTYT: ( Mỗi TTYT cử: Cán bộ dược, cán bộ phụ trách chương trình )

 

 Buổi chiều (13h30) ngày 25/04/2016: TTYT Vĩnh Yên, TT PHCN người Tâm thần.

 

- Ngày 26/04/2016

 

Buổi sáng(7h): TTYT Sông Lô, TTYT Phúc Yên

 

Buổi chiều(13h30): TTYT Bình Xuyên, TTYT Tam Đảo

 

- Ngày 27/04/2016

 

 Buổi sáng(7h): TTYT Lập Thạch, TTYT  Yên Lạc  

 

Buổi chiều(13h30): TTYT Tam Dương , TT Bảo trợ xã hội

 

- Ngày 28/04/2016

 

Buổi sáng(7h): TTYT Vĩnh Tường

 

         Đề nghị các TTYT huyện,thị cử cán bộ tham gia giao ban và quyết toán thuốc đúng thành phần, thời gian

để buổi giao ban và duyệt quyết toán thuốc tháng 04/2016 đạt kết quả tốt.

 

Lưu ý:  Khi đi giao ban  các TTYT mang theo :

 

      -  Báo cáo tháng, phiếu cấp thuốc, biên bản xuất nhập thuốc, sổ dự trù thuốc, danh sách cấp thuốc

bệnh nhân, đơn thuốc. Để bệnh viện kiểm tra trước.

 

      - Các TTYT gửi báo cáo bằng Email vào địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

N¬i nhËn ;                                                                              GIÁM ĐỐC

 

   - Sở Y tế (b/c);  

 

   - Như kính gửi;

 

  - L­ưu VT.