Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quy định chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của phòng một cửa

Đối tượng đổi sổ là bệnh nhân động kinh, tâm thần phân liệt đã điều trị nội trú tại bệnh tâm thần và được cấp sổ nhưng sổ bị rách, nát, mất,sổ đã hết hạn sử dụng.

Quyết định về thuốc và quy định sử dụng thuốc Bệnh viện Tâm thần