SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Số….

(V/v đổi sổ,cấp lại sổ tâm thần, động kinh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Vĩnh yên, ngày 17 tháng 11 năm 2014

QUY TRÌNH ĐỔI SỔ

            - Căn cứ vào Quyết định số 04/ 2008/ QĐ- ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp sổ và điều trị các bệnh mãn tính

            - Căn cứ vào Quy định cấp sổ số 73 ngày 21 tháng 09năm 2014 của bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc

            - Căn cứ vào tình hình thực tiễn của bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc. Thống nhất quy trình đổi sổ tâm thần, động kinh như sau

I. Đối tượng đổi sổ

            - Là bệnh nhân động kinh, tâm thần phân liệt đã điều trị nội trú tại bệnh tâm thần và được cấp sổ nhưng sổ bị rách, nát, mất,sổ đã hết hạn sử dụng.

II. Quy trình

  • Bệnh nhân sau khi vào sổ khám bệnh của phòng khám. Nếu cần đổi sổ , cán bộ phòng một cửa kiểm tra thủ tục bao gồm
  • Sau khi kiểm tra đầy đủ thủ tục, cán bộ phòng lên phòng kế hoạch tổng hợp xin xem hồ sơ bệnh án.

            + Đơn viết tay xin đổi sổ( có mẫu kèm theo ).

            + Giấy giới thiệu bệnh nhân của UBND xã( phường) nơi bệnh nhân sống.

            + Sổ cũ có chẩn đoán ( động kinh, tâm thần phân liệt).

            + Trường hợp mất sổ phải có xác nhận của trạm y tế xã( phường) nơi cư trú.

            + Trường hợp bệnh án nội trú có chẩn đoán duy nhất là động kinh hoặc tâm thần phân liệt đầy đủ hội chẩn,chữ ký và dấu của lãnh đạo, thì cán bộ phòng làm thủ tục cấp sổ cho bệnh nhân theo mẫu sổ 04( và ghi rõ cấp lại sổ lần thứ 1), Sau khi làm xong thủ tục cán bộ phòng khám trình lãnh đạo ký duyệt,lấy đầy đủ dấu, bắt buộc ghi vào sổ lưu của khoa. Trước khi giao sổ cho người nhà bệnh nhân yêu cầu người nhà ký và ghi rõ họ tên người nhân và thu phí nếu có

            + Trườn hợp bệnh án nội trú sau khi ra viện có nhiều chẩn đoán trên một bệnh án, thì phòng khám có trách nhiệm mời hội chẩn khoa, liên khoa nếu cần. Sau khi hội chẩn nếu bệnh nhân trong mã bệnh động kinh( G40) hoặc tâm thần phân liệt( G20) thì phòng khám làm thủ tục như trên cho bệnh nhân.

            + Trường hợp bệnh nhân có nhiều bệnh án nội trú với nhiều chẩn đoán khác nhau thì ta lấy chẩn đoán của bệnh án ra viên lần cuối cùng làm cơ sở ( bệnh án phải phải được hội chẩn đầy đủ cấp khoa, liên khoa). Nếu bệnh án có chẩn đoán trong mã bệnh trên thì tiến hành làm thủ tục như trên. Nếu bệnh nhân không có chẩn đoán là động kinh, tâm thần phân liệt thì cán bộ phòng khám phải giả thích cụ thể, tỉ mỉ, rõ ràng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu tránh gây bức xúc, hiểu lầm cho người nhà

* Lưu ý

            - Không cấp lại sổ ngoài 2 mã bệnh trên

            - Trường hợp vượt quá khả năng của phòng khám. Phòng khám báo cáo lãnh đạo xin ý kiến giải quyết

           

Nơi nhận

- Lãnh đạo

- Các phòng, khoa

- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

Đã kí

Nguyễn Khánh Hải