SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

                   số: 23/QĐ-BV

 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


               VÜnh Phóc, ngµy 25. th¸ng 02 n¨m 2015

                              QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ

I. Quy ®Þnh chung:

1. Kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh ngo¹i tró lµ thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng ng­êi bÖnh kh«ng n»m ®iÒu trÞ néi tró: Cô thÓ nh­ sau:

a- BÖnh nh©n bÞ m¾c bÖnh §éng kinh.

b- BÖnh nh©n bÞ m¾c bÖnh T©m thÇn ph©n liÖt.

c-  BÖnh nh©n bÞ m¾c bÖnh §éng kinh + T©m ThÇn

d- Ng­êi bÖnh cã nguyÖn väng ®­îc ®iÒu trÞ ngo¹i tró.

BÖnh nh©n ®· ®­îc ®iÒu trÞ æn ®Þnh t¹i BÖnh viÖn T©m thÇn tØnh; cÇn tiÕp tôc ®iÒu trÞ duy tr× t¹i Y tÕ c¬ së. TTYT huyÖn, tr¹m Y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn trªn ®Þa bµn tØnh VÜnh Phóc. §· ®­îc BÖnh viÖn T©m thÇn tØnh thèng nhÊt cho ®iÒu trÞ tiÕp.

2. Y tÕ c¬ së  tuyÕn huyÖn trùc tiÕp vµ chØ ®¹o vµ ®iÒu trÞ bÖnh nh©n t¹i nhµ. Cô thÓ nh­ sau.

a- Ghi vµo sæ qu¶n lý bÖnh nh©n t¹i TTYT huyÖn vµ Tr¹m Y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn.

b- Kh¸m vµ CÊp ph¸t thuèc ®iÒu trÞ ngo¹i tró cho bÖnh nh©n ®Þnh kú I th¸ng 2 lÇn theo chØ ®Þnh cña B¸c sü chuyªn khoa ®­îc ghi trong hå s¬ bÖnh ¸n ngo¹i tró..

c-  Gi¸m s¸t bÖnh nh©n t¹i gia ®×nh bÖnh nh©n 1 bÖnh nh©n/quý/lÇn.

II. Quy ®Þnh cô thÓ:

1. T¹i khoa kh¸m bÖnh, c¸c khoa phßng cña BÖnh viÖn: Y, b¸c sü cã tr¸ch nhiÖm.

- QuyÕt ®Þnh cho ng­êi bÖnh ®­îc ®iÒu trÞ ngo¹i tró sau khi ®· kh¸m l©m sµng vµ xÐt nghiÖm, cã chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh  bÖnh râ rµng.

- Lµm hå s¬ bÖnh ¸n ngo¹i tró ®Çy ®ñ nh­ víi ng­êi bÖnh néi tró vµ theo dâi qu¶n lý t¹i khoa Kh¸m bÖnh, vµ c¸c khoa ®­îc gi¸m ®èc bÖnh viÖn T©m thÇn tØnh giao nhiÖm vô.

Hå s¬ bÖnh ¸n ngo¹i tró céng ®ång ®­îc giao vÒ cho c¸c TTYT huyÖn, thµnh phè, thÞ x· qu¶n lý t¹i c¸c tr¹m Y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn trªn ®Þa bµn tØnh VÜnh Phóc.

- Cã sæ y b¹ (Sæ ®iÒu trÞ ngo¹i tró)  ®­îc giao cho bÖnh nh©n ®Ó theo dâi ®iÒu trÞ ngo¹i tró. Sæ ghi râ chÈn ®o¸n, kª ®¬n ®iÒu trÞ, h­íng dÉn sö dông thuèc vµ hÑn kh¸m l¹i. (LÊy sè ®iÖn tho¹i cña ng­êi bÖnh hoÆc ng­êi nhµ bÖnh nh©n ®Ó liªn hÖ trùc tiÕp khi cÇn).

- Khi kª ®¬n ph¶i thùc hiÖn ®óng quy chÕ chÈn ®o¸n bÖnh lµm hå s¬ bÖnh ¸n vµ kª ®¬n ®iÒu trÞ.

- H­íng dÉn ng­êi bÖnh thùc hiÖn chÕ ®é ¨n uèng, nghØ ng¬i vµ luyÖn tËp phôc håi chøc n¨ng.

- Ng­êi bÖnh ®ang ®iÒu trÞ ngo¹i tró, nÕu t×nh tr¹ng diÔn biÕn xÊu ph¶i chuyÓn tuyÕn trªn hoÆc bÖnh viÖn §a khoa tØnh vµ khi cÇn ®­îc ®iÒu trÞ tiÕp tôc th× ph¶i ®¨ng ký ®iÒu trÞ ngo¹i tró l¹i tõ ®Çu.

- T¹i phßng tiªm, ®iÒu trÞ ngo¹i tró ph¶i cã ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn dông cô thuèc cÊp cøu chèng sèc ph¶n vÖ kÞp thêi, cã ph¸c ®å chèng sèc ph¶n vÖ treo ®óng n¬i quy ®Þnh.

2. T¹i  c¸c c¬ së y tÕ: C¸c TTYT huyÖn vµ c¸c tr¹m y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn.

2.1; Qu¶n lý bÖnh nh©n.

-TiÕp nhËn ng­êi bÖnh ®Õn ®¨ng ký tiÕp tôc theo dâi, ®iÒu trÞ ngo¹i tró.

- H­íng dÉn y tÕ c¬ së theo dâi; ®iÒu trÞ ng­êi bÖnh ngo¹i tró vµ cã kÕ ho¹ch tiÕp tôc gi¸m s¸t ®Þnh kú theo dâi søc khoÎ, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ t¹i gia ®×nh.

- KÕt hîp gia ®×nh vµ y tÕ c¬ së, ch¨m sãc ®iÒu trÞ vµ theo dâi ng­êi bÖnh tËp luyÖn phôc håi chøc n¨ng t¹i nhµ.

- Ph¸t hiÖn kÞp thêi t×nh tr¹ng ng­êi bÖnh cã nh÷ng diÔn biÕn xÊu t¹i céng ®ång vµ xö lý theo chuyªn khoa.

- Cã thÓ kÕt hîp víi c¸c c¬ s¬ hµnh nghÒ y tÕ t­ nh©n theo dâi ®iÒu trÞ t¹i nhµ theo h­íng dÉn cña y, b¸c sü chuyªn khoa.

- Ghi vµo sæ qu¶n lý bÖnh nh©n t¹i TTYT huyÖn vµ tr¹m y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn. Khi ghi hÕt sæ ®iÒu trÞ ngo¹i tró c¸n bé Y tÕ x· thu l¹i sæ nép cho c¸n bé phô tr¸ch huyÖn ®Ó ®æi sæ vµo cuèi th¸ng khi ®i quyÕt to¸n thuèc t¹i BÖnh viÖn T©m thÇn tØnh ®Ó bÖnh viÖn l­u vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh sö dông thuèc cña bÖnh nh©n.

- B¸o c¸o ®Þnh kú theo mÉu hµng th¸ng, quý, n¨m theo quy ®Þnh.

2.2; CÊp ph¸t thuèc cho bÖnh nh©n.

- C¸n bé phô tr¸ch ch­¬ng tr×nh tuyÕn x· lÜnh thuèc  t¹i TTYT huyÖn vÒ Tr¹m Y tÕ x· ph¶i cã phiÕu xuÊt, phiÕu nhËp,  vµ biªn b¶n kiÓm nhËp . Giao cho kho d­îc  cña tr¹m cÊp ph¸t theo ®óng quy chÕ d­îc.

 - CÊp thuèc cho bÖnh nh©n ®iÒu trÞ ngo¹i tró mét th¸ng 02 lÇn.

   + LÇn 1 tõ ngµy 01 –> 05 hµng th¸ng. + LÇn 2: tõ ngµy 15 -> 20 hµng th¸ng.

-  Khi cÊp thuèc cho bÖnh nh©n c¸n bé phô tr¸ch ph¶i theo ®óng chØ ®Þnh cña B¸c sü chuyªn khoa ®· chØ ®Þnh trong hå s¬ bÖnh ¸n ngo¹i tró. Kh«ng ®­îc tuú tiÖn thay ®æi liÒu dïng. Ghi ®óng hµm l­îng, sè l­îng thuèc cÊp trong 15 ngµy vµo BÖnh ¸n, sæ ®iÒu trÞ ngo¹i tró cña bÖnh nh©n (Ghi râ liÒu dïng hµng ngµy vµ thêi gian uèng thuèc) vµ phiÕu cÊp thuèc theo mÉu cña bÖnh viÖn T©m thÇn tØnh. NÕu cÊp v­ît qu¸ sè thuèc ®· chØ ®Þnh trong bÖnh ¸n sÏ xuÊt to¸n vµ c¸n bé phô tr¸ch ch­¬ng tr×nh huyÖn, x· ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.

- C¸n bé cÊp thuèc (D­îc sü, thñ kho) khi cã phiÕu ®­îc c¸n bé phô tr¸ch viÕt cho bÖnh nh©n hoÆc ng­êi nhµ bÖnh nh©n ®Õn lÜnh thuèc. Ph¶i ghi vµo danh s¸ch cÊp thuèc vµ yªu cÇu ng­êi nhËn ký vµ ghi râ hä tªn vµo phiÕu lÜnh thuècdanh s¸ch cÊp thuèc.

- Danh s¸ch cÊp thuèc  tr­íc khi ®ãng dÊu ph¶i ®­îc ph« t« thµnh 03 b¶n. 01 b¶n göi BÖnh viÖn T©m thÇn tØnh (B¶n chÝnh);  01 b¶n l­u t¹i TTYT  huyÖn  vµ 01 b¶n l­u t¹i tr¹m Y tÕ tuyÕn x·.

-  PhiÕu cÊp thuèc göi tr¶ l¹i cho bÖnh viÖn T©m thÇn tØnh kiÓm tra quyÕt to¸n thuèc hµng th¸ng; lµm c¨n cø ph¸p lý vµ ®­îc l­u t¹i khoa d­îc bÖnh viÖn theo ®óng quy chÕ d­îc. PhiÕu lÜnh thuèc ph¶i cã  ®ñ c¸c ch÷ ký: Ch÷ ký ®ãng dÊu cña Tr¹m tr­ëng y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn hoÆc c¸n bé phô tr¸ch ch­¬ng tr×nh ®­îc uû quyÒn; ng­êi cÊp vµ ng­êi nhËn ký vµ  ph¶i ghi râ hä tªn.

2.3; Dù trï thanh; quyÕt to¸n thuèc.

- Sau khi cÊp thuèc cho bÖnh nh©n. Tõ ngµy 21->23 hµng th¸ng c¸n bé phô tr¸ch ch­¬ng tr×nh tuyÕn x· kÕt hîp víi  thñ kho d­îc lËp dù trï thuèc th¸ng sau theo ®óng sè l­îng thuèc ®· cÊp trong th¸ng tr­íc theo mÉu quy ®Þnh. Göi b¸o c¸o, danh s¸ch cÊp thuèc vµ phiÕu cÊp thuèc cho c¸n bé phô tr¸ch huyÖn ®Ó kiÓm tra vµ tæng hîp lËp dù trï göi bÖnh viÖn T©m thÇn tØnh.

- TuyÕn huyÖn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ tæng hîp phiÕu cÊp thuèc cña tuyÕn x· vµ lËp dù trï thuèc th¸ng sau cho bÖnh viÖn T©m thÇn tØnh duyÖt hµng th¸ng theo lÞch quy ®Þnh tõ ngµy 25 -> 30 hµng th¸ng.(Cã lÞch quyÕt to¸n thuèc sÏ ®­îc göi hµng th¸ng cho c¸c huyÖn).

- TuyÕn huyÖn khi ®i duyÖt quyÕt to¸n vµ lÜnh thuèc c¸n bé ph¶i cã giÊy giíi thiÖu cña gi¸m ®èc TTYT huyÖn vµ nép ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ  cô thÓ nh­ sau.

  + TTYT huyÖn gåm:  PhiÕu xuÊt, phiÕu nhËp vµ Biªn b¶n kiÓm nhËp.

  + Tr¹m Y tÕ x· gåm:  PhiÕu nhËp, XuÊt; Biªn b¶n kiÓm nhËp, PhiÕu cÊp thuèc vµ danh s¸ch cÊp thuèc cho bÖnh nh©n),

  + C¸c lo¹i b¸o c¸o th¸ng, quý, n¨m theo quy ®Þnh th× míi ®­îc lÜnh thuèc.

- Phßng  KÕ hoach tæng hîp (KHTH) vµ Khoa d­îc bÖnh viÖn T©m thÇn tØnh cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, quyÕt to¸n thuèc cho c¸c ®¬n vÞ tuyÕn huyÖn tõ ngµy 25 -> 30 hµng th¸ng. B¸o c¸o Ban gi¸m ®èc phª duyÖt; lËp kÕ ho¹ch kiÓm tra gi¸m s¸t t¹i céng ®ång theo quy ®Þnh vµ lËp File qu¶n lý riªng cho tõng huyÖn.

- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã v­íng m¾c xin liªn hÖ trùc tiÕp.

  + Gi¸m ®èc: BS NguyÔn Kh¸nh H¶i;  D§ 0912054991.

  + Phã Gi¸m ®èc: BS Lª V¨n TuÊn;  D§ 0904113267.

  + Phã Gi¸m ®èc: BS NguyÔn §øc ChÝnh;  D§ 0912974611.

  + Tr­ëng phßng KHTH: BS NguyÔn ThÞ Hång;  D§ 01639089192.

§Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ Gi¸m ®èc c¸c Trung t©m Y tÕ c¸c huyÖn thÞ quan t©m chØ ®¹o thùc hiÖn. BÖnh viÖn T©m thÇn xin tr©n träng c¶m ¬n

N¬i nhËn:                                                                               Gi¸m ®èc

- Ban Gi¸m ®èc(C/®) .                                                                 (Đã ký)

- TTYT huyÖn(T/h)                                                                                

- C¸c khoa, phßng(T/h);

- L­u VT.  (20b¶n).                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                

                                                               

                                                                     BS. NguyÔn Kh¸nh H¶i