Các mẫu báo cáo chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tuyến huyện, xã...

Quy định về điều trị bệnh nhân ngoại trú Bệnh viện Tâm thần...

Nhiệm vụ của y tế xã phường... 

1. Trạm trưởng trạm y tế tham mưu cho UBND cấp xã, phường thành lập mới hoặc kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe ban đầu

Thành phần:

 - Phó chủ tịch phụ trách khối văn xã là trưởng ban

Nhiệm vụ của cán bộ y tế chuyên trách tuyến huyện thực hiện chương trình bảo vệ...