BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH VĨNH PHÚC
Tên tiếng Anh: Vinh Phuc Psychiatric Hospital.
Địa chỉ: Định Trung- TP. Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113.616.799
Ngày thành lập: 30/12/2002
Qui mô giường bệnh: 120 giường
Bệnh viện chuyên khoa hạng III
 Cơ cấu tổ chức:
- Ban giám đốc
 
Giám đốc
Bác sỹ CKII, CVCC. Nguyễn Khánh Hải
SĐT: 0912.054.991
 

 

Phó giám đốc

Bác sỹ CKI. Lê Văn Tuấn

SĐT: 0904.113.267

Phó giám đốc

Bác sỹ CKI. Nguyễn Quốc Tịch

SĐT" 0989.557.628

Phó Giám đốc

Bác sỹ CKI. Đoàn Thị Hồng

SĐT: 01639.089.192

     
- Gồm 11 khoa, phòng trong đó:
4 phòng chức năng: Phòng Tổ chức hành chính quản trị, phòng Tài chính kế toán, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng điều dưỡng & KSNK
4 khoa lâm sàng: Khoa Nam, khoa Nữ, Khoa Phục hồi chức năng, khoa Khám bệnh
3 khoa cận lâm sàng: Khoa Dược, Khoa Cận lâm sàng, khoa Dinh Dưỡng
 
 
 
 
 
1. Chức năng.
 Bệnh viện tâm thần là bệnh viện tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân ở các địa phương
      2. Nhiệm vụ.
       - Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo qui chế bệnh viện chuyên khoa.
        - Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kĩ thuật.
        -  Phối hợp với các các cơ sở y tế dự phòng thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch, tuyên truyền giáo dục sức khỏe và triển khai thực hiện chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần cho cộng đồng.
       - . Tổ chức ứng dụng và nghiên cứu khoa học về y học, phối hợp đào tạo cán bộ cho ngành y tế.

       - Tham gia chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bệnh viện theo qui định của Nhà nước.

-  Thực hiện quản lí cơ sở vật chất, tài chính của bệnh viện theo qui định.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Y tế giao.