SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Số:...... /CV- BVTT

V/v Giao ban tháng và duyệt quyết toán thuốc chương trình CSSKTT cộng đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 09 năm 2015

                

Kính gửi: Trung tâm y tế………………………..................

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch  hàng năm được giao.

Để thực hiện tốt kế hoạch, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc  tổ chức giao ban

và lịch duyệt, quyết toán thuốc tháng 09 với các Trung tâm y tế huyện, thị như sau.

* Lịch giao ban:

- Thành phần: Mỗi TTYT cử 01 cán bộ phụ trách chương trình

- Thời gian:  Từ 8h – 11h ngày 25/09/2015

- Địa điểm:  Hội trường tầng 3 Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc

*Lịch duyệt, quyết toán thuốc cho các TTYT:

( Mỗi TTYT cử : Cán bộ dược, cán bộ phụ trách chương trình )

Buổi chiều(13h) ngày 25/09/2015: TTYT Vĩnh Yên, TT PHCN người tâm thần.

- Ngày 28/09/2015

Buổi sáng(7h): TTYT Sông Lô, Phúc Yên,

Buổi chiều(13h): TTYT Bình Xuyên,  Tam Đảo

- Ngày 29/09/2015

 Buổi sáng(7h): TTYT Lập Thạch, Yên Lạc

Buổi chiều(13h): TTYT Tam Dương , TT Bảo trợ xã hội

- Ngày 30/09/2015

Buổi sáng(7h): TTYT Vĩnh Tường

         Đề nghị các TTYT huyện, thị, TT PHCN người Tâm thần cử cán bộ tham gia giao ban

và quyết toán thuốc đúng thành phần, thời gian để buổi giao ban và duyệt, quyết toán thuốc

tháng 09 đạt kết quả tốt.

Lưu ý: Khi đi giao ban  các TTYT mang theo :

      -  Báo cáo tháng, phiếu xuất thuốc, biên bản xuất nhập thuốc, sổ dự trù thuốc,danh sách cấp thuốc bệnh nhân, đơn thuốc. Để bệnh viện kiểm tra trước.

N¬i nhËn;                                                                              GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (b/c);  

- Như kính gửi;

  - L­ưu VT.

Lịch công tác cơ sở tháng 9 năm 2015