CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG

Huyện

Nội dung

Phúc Yên

Vĩnh Yên

Lập Thạch

Sông Lô

Vĩnh Tường

Giám sát tuyến xã

*Ngày:04 /08 Xã: P

-Ngọc Thanh(Đ1)

-Trưng Nhị (Đ2)

* Ngày 05/08 Xã:P

- Xuân Hòa.(Đ1)

- Hùng Vương(Đ2)

*Thành phần(Đ1)

BS: Hải GĐ.

Bs Tuấn(PK),BS: Bình;CN:Hiền(KHTH)

*Thành phần(Đ2)

Bs Hà, Bs: Sơn

DS Quang

Lái xe: Vũ

*Ngày 06/08 Xã,P:

-Thanh Trù(Đ1)

-Khai Quang(Đ2)

* Ngày 07/08  Xã,P:

-Đồng Tâm(Đ1)

-Đống Đa(Đ2)

*Thành phần(Đ1)

BS: Tuấn PGĐ.

BS: Thủy, BS Mai

*Thành phần(Đ2)

Bs Dũng, BS Toàn,

DS Nhung

Lái xe: Vũ

*Ngày 11/08:

-Tiên Lữ (Đ1)

-Đồng Ích (Đ2)

* Ngày 12/08:

-Ngọc Mỹ. (Đ1)

-Quang Sơn.(Đ2)

*Thành phần(Đ1)

BS: Tuấn PGĐ.

Bs Hà, BS: Thủy

CN: Quí(A)

*Thành phần(Đ2)

BS Hồng ; Bs Dũng 

DS Nhung

Lái xe: Vũ

*Ngày 13/8:

-Cao Phong(Đ1)

-Đức Bác (Đ2)

*Ngày 14/08 Xã:

-Tứ Yên; (Đ1)

-Yên Thạch: (Đ2)

*Thành phần(Đ1)

BS: Hải GĐ.

BS  Hà, Bs Mai,

CN Vân

*Thành phần(Đ2)

Bs Quân, BS Tâm, CN: Quí(A),Ds Quang

Lái xe: Vũ

*Ngày 18 /08:

-An Tường(Đ1)

-Lý Nhân(Đ2)

* Ngày 19/08 Xã:

- Bồ Sao(Đ1)

- Lũng Hòa(Đ2)

*Thành phần(Đ1)

BS: Tuấn PGĐ .

BS Thanh, BS Quân

CN: Quí(A)

*Thành phần(Đ2)

Bs Hồng,BS: Thủy

DS Nhung

Lái xe: Vũ

Tư vấn, PHCN tại cộng đồng

YS:Nhung(K.nữ) .(Đ1)

Đd:N.Nga(K. nam).(Đ2)

CNHiền(KHTH):(Đ1)

ĐD: Hà (Knam).(Đ2)

CnĐD: Hoa.(Đ1)

Đ D: Đàm Hường.(Đ2)

Đd: Cải.(Đ1)

Đd: Tuyết Mai(Đ2)

YS: Thảo.(Đ1)

CN: P.h. Cần.(Đ2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Lưu ý : Đ1; Đ2: Viết tắt Đoàn 1 và Đoàn 2: Mỗi xã tư vấn và hướng dẫn PHCN cho ít nhất 05 BN có biên bản kèm theo.Giám sát thực tế tại xã và đến thực tế tại nhà ít nhất 03 bệnh nhân.

                            Ngày nghỉ: 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30.                                                 Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 07 năm 2015                                                                              

Nơi nhận:                                       T.Phòng KH-TH                                                                  GIÁM ĐỐC                                                                                                  

 -05 TTYT huyện(T/h) ;

 - Các khoa, phòng(T/h - Lưu VT-KHTH