cHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG

Huyện

Nội dung

TT PHCN TT và TT bảo trợ XH

Yên Lạc

Bình Xuyên

Tam Đảo

 

VĩnhYên

Giám sát tuyến xã

*Ngày: 04/9/2015

Khám , hội chẩn định kỳ lại các BN tại TT  PHCN và TT bảo trợ XH

*Thành phần:

BS: Tuấn  PGĐ.

Bs Tuấn(PK), BS Toàn; Bs Hà, Bs Quân,  YS: Nhung(K.nữ)

CN Cúc

DS Quang

Lái xe: Vũ

*Ngày 08/09 Xã,:

- Hồng Châu (Đ1)

- Liên Châu(Đ2)

*Thành phần(Đ1)

BS: Hải GĐ.

Bs Mai, BS Toàn, CN Quí( B)

*Thành phần(Đ2)

Bs Dũng, Bs Chung,

Ds Hoài

B cLái xe: Vũ

*Ngày 09/9:

-Tân Phong(Đ1)

- Phú Xuân (Đ2)

*Thành phần(Đ1)

BS: Tuấn PGĐ.

Bs Mai, Bs Sơn,

 Ds Quang

*Thành phần(Đ2)

BS  Hà, Bs Tuyển

( TCHC)

 Ys Vân(PK)

Lái xe: Vũ

*Ngày 15/09:

-  Bồ Lý (Đ1)

- Yên Dương  (Đ2)

*Thành phần(Đ1)

Bs Hải, Bs Hà,

BS: Hợp

CN:  P.h. Cần

*Thành phần(Đ2)

Bs Hồng, Bs Quân, BS Tuyến, 

DS Nhung

Lái xe: Vũ

*Ngày 18 /09 Xã,P:

-  Liên Bảo (Đ1)

- Định Trung (Đ2)

*Thành phần(Đ1)

BS: Tuấn PGĐ .

BS Mai, BS Dũng

CN: Quí(A)

*Thành phần(Đ2)

Bs Hà, BS: Thủy

( PHCN)

DS Nhung

Lái xe: Vũ

Tư vấn, PHCN tại cộng đồng

 

CN: P.h. Cần.(Đ1).

ĐD: Hà (Knam).(Đ2)

CnĐD: Hoa.(Đ1)

Đd Truyền

( K.nam)(Đ2)

Đd: Vạn( PK).(Đ1)

Đd: Tuyết Mai(Đ2)

CN Hiền(KHTH )(Đ1)

ĐD: Đàm Hường.(Đ2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Lưu ý : Đ1, Đ2:Viết tắt Đoàn 1 và Đoàn 2: Mỗi xã tư vấn và hướng dẫn PHCN cho ít nhất 05 BN có biên bản kèm theo.Giám sát thực tế tại xã và đến thực tế tại nhà ít nhất 03 bệnh nhân.

                                            Ngày nghỉ: 5,6,12,13,19,20,26,27.                                                                                      Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 08 năm 2015                                                                              

                           Nơi nhận:                                                                                 T.Phòng KH-TH                                                                  GIÁMĐỐC   
                                                       

                                - 04 TTYT huyện,2 TT (T/h);

 

                              - Các khoa, phòng(T/h)