SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BỆNH VIỆN TÂM THẦN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: …… /LCT           

LỊCH CÔNG TÁC CƠ SỞ THÁNG 7 NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG

Huyện

Nội dung

Bình Xuyên

Vĩnh Yên

Yên Lạc

Tam Dương

Sông Lô

Phúc Yên

Tam Đảo

Vĩnh Tường

Lập Thạch

Giám sát tuyến xã

Ngày

07/07/2015

BS  Hà, BS Hợp

CN Vân

DS Hoài

Lái xe: Vũ

Xã:

Thanh Lãng

 

Ngày

20-21/07/2015

BS Sơn, BS Thủy

CN D.v. Qúi

DS Quang

 Lái xe: Vũ

Xã:

Trung Nguyên

Đồng Văn

     

Ngày 24/07/2015

BS Toàn,

BS Hợp

CN Cúc,

DS Nhung

Lái xe: Vũ

Xã:

Đạo Trù

  

Ngày

22- 23/07/2015

BS   Lưu v.Tuấn, BS Thanh

CN Hoa

DS Hoài

Lái xe: Vũ

Xã:

Nghĩa Hưng

Chấn Hưng

Ngày

28 -29/07/2015 

Bs  Trường,  BS Huyền

CN D. v.Quí

DS Nhung

Lái xe: Vũ

Liên Hòa

TT Lập Thạch 

Tư vấn, PHCN tại cộng đồng

YS: Nhung(K.nữ)

YS:Vân( Pk)

 

BS: Toản(K.nam)

YS: Thảo

     

ĐD: Ly

CN: Hiền

Đ D: Đàm Hường

CĐĐD: Hà (Knam)

ĐD: Thúy Cải

Đd  Nguyễn thị Nga( K. nam)

  • Lưu ý :  Mỗi xã tư vấn và hướng dẫn PHCN cho ít nhất 05 BN có biên bản kèm theo

    Giám sát thực tế tại xã và đến thực tế tại nhà ít nhất 03 bệnh nhân

Ngày nghỉ: 4,5,11,12,18,19,25,26.                                                                  Vĩnh Yên, ngày 03 tháng 07 năm 2015

       Nơi nhận:  

 -TTYT huyện;                              Người lập KH                                T.Phòng KH-TH                                    GIÁM ĐỐC

 - Lưu VT.