SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Số:...... /CV- BVTT

V/v Giao ban tháng.chương trình

CSSKTT cộng đồng.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Trung tâm y tế………………………..................

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch  hàng năm được giao.Để thực hiện tốt kế hoạch

,Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc  tổ chức giao ban và lịch duyệt,quyết toán thuốc tháng  7 với

các Trung tâm y tế huyện,thị như sau.

*Giao ban

- Thành phần: Mỗi TTYT cử 01 cán bộ phụ trách chương trình

- Thời gian:  Vào hồi 8h ngày 27/07/2015

- Địa điểm:  Hội trường tầng 3 Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc

*Lịch duyệt, quyết toán thuốc cho các TTYT.

- Ngày 27/07/2015

Buổi chiều(13h):TTYT Vĩnh Yên , TT PHCN người Tâm thần.

- Ngày 28/07/2015

Buổi sáng(7h): TTYTSông Lô, Phúc Yên,

Buổi chiều(13h): TTYTBình Xuyên,  Tam Đảo

- Ngày 29/07/2015

 Buổi sáng(7h): TTYTLập Thạch, Yên Lạc  

Buổi chiều(13h): TTYT Tam Dương , TT Bảo trợ xã hội

- Ngày 30/07/2015

Buổi sáng(7h): TTYT Vĩnh Tường

         Đề nghị các TTYT huyện,thị,TT PHCN người Tâm thần cử cán bộ tham gia giao ban và quyết

toán thuốc đúng thành phần, thời gian để buổi giao ban đạt kết quả tốt.

Lưu ý: Khi đi giao ban  các TTYT mang theo :

      -  Báo cáo tháng,phiếu xuất thuốc, biên bản xuất nhập thuốc, sổ dự trù thuốc , danh sách cấp

thuốc bệnh nhân, đơn thuốc. Để bệnh viện kiểm tra trước.

N¬i nhËn;                                                                                GIÁM ĐỐC

   - Sở Y tế (b/c);                                                                                                                          ( Đã ký)

   - Như kính gửi;                                                                                                 

  - L­ưu VT.                                                                                                                  Nguyễn Khánh Hải