SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN


Số:……/BVTT-KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:Các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố.

          Thực hiện Công văn số: 926/SYT-NVY ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Sở Y tế về việc tổng hợp số lượng bệnh nhân, nhu cầu thuốc điều trị người mắc bệnh tâm thần tại địa phương( Sao gửi kèm theo).

          Trong những năm gần đây, các vụ giết người, gây thương tích do bệnh nhân tâm thần gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có xu hướng gia tăng, các đối tượng gây án là người bệnh tâm thần ở nhiều dạng khác nhau, trong đó chủ yếu là người mắc bệnh động kinh có rối loạn tâm thần; các hoang tưởng ảo giác trong các bệnh tâm thần phân liệt, trầm cảm…gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

          Để quản lý, điều trị đạt hiệu quả cao nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng người bệnh tâm thần gây án, góp phần đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cho xã hội; Bệnh viện tâm thần đề nghị các Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

          1. Rà soát, lập danh sách những người có dấu hiệu mắc tâm thần và người bệnh tâm thần đang quản lý, điều trị tại các xã phường thị trấn có các biểu hiện hành vi gây rối; đồng thời vận động gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần để điều trị.

          2. Triển khai đến tất cả các xã phường, thị trấn giới thiệu bệnh nhân hiện đang quản lý, điều trị cấp phát thuốc tại các Trạm Y tế lên bệnh viện tâm thần khám lại theo định kỳ 6 tháng/ 1 lần để điều chỉnh thuốc cho phù hợp với tình trạng bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bệnh không ổn định gây rối an ninh trật tự xã hội. (Nếu khó khăn cho việc đi lại của người bệnh thì TTYT có văn bản đề nghị Bệnh viện Tâm thần hội chẩn cho bệnh nhân vào 1 ngày nhất định trong tháng 8 và các bác sỹ bệnh viện sẽ có kế hoạch khám hội chẩn theo từng cụm dân cư của các huyện)

          Nhận được Công văn này yêu cầu các Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố khẩn trương thực hiện, gửi báo cáo kết quả bằng văn bản ngày giao ban cán bộ phụ trách tâm thần tuyến huyện sáng ngày 27/7/2015 và gửi thư điện tử theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. về phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tâm thần.

Nơi nhận:

- SYT (b/c)

- Như kính gửi;

- BGĐ BV;

- Lưu VT; KHTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Hải


Phụ lục 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT BỆNH NHÂN TÂM THẦN ĐANG QUẢN LÝ

HUYỆN, XÃ…………………………………

(Kèm theo Công văn số:       /BVTT-KHTH ngày 24 tháng 7 năm 2015)

STT

Họ và tên bệnh nhân

Tuổi

Địa chỉ

Chẩn đoán

Tình hình sử dụng thuốc

(đều hay không)

Tình trạng bệnh nhân hiện tại(ổn định hay không)

Số bệnh nhân nhốt xích

Nam

Nữ

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

NGƯỜI LẬP BIỂU

( Ký,  ghi rõ họ tên)

TRẠM TRƯỞNG

( Ký tên,  đóng dấu)

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH HUYỆN

( Ký , ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC TTYT HUYỆN

( Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT BỆNH NHÂN TÂM THẦN CÓ HÀNH VI NGUY HIỂM

HUYỆN, XÃ…………………………………

(Kèm theo Công văn số:       /BVTT-KHTH ngày 24 tháng 7 năm 2015)

STT

Họ và tên bệnh nhân

Tuổi

Địa chỉ

Chẩn đoán

Tình hình sử dụng thuốc

(đều hay không)

Nam

Nữ

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

NGƯỜI LẬP BIỂU

( Ký,  ghi rõ họ tên)

TRẠM TRƯỞNG

( Ký tên,  đóng dấu)

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH HUYỆN

( Ký , ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC TTYT HUYỆN

( Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 3

SỐ LƯỢNG THUỐC ATK SỬ DỤNG CHO BỆNH NHÂN TẠI  HUYỆN, XÃ……………………

STT

Tên thuốc

Hàm lượng

Đơn vị tính

Số lượng thuốc dự trù

Ghi chú

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

NGƯỜI LẬP BIỂU

( Ký,  ghi rõ họ tên)

TRẠM TRƯỞNG

( Ký tên,  đóng dấu)

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH HUYỆN

( Ký , ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC TTYT HUYỆN

( Ký tên, đóng dấu)