SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN


Số:   /QĐ- BVTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở

Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan , ban hành kèm theo Nghị định số: 60/2013/Nđ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ vào bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ công văn số 1113/SYT-TCCB ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại Bệnh viện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc.

    

                                                QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thực hiện Dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Toàn bộ Cán bộ, Viên chức và người lao động trong Bệnh viện có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Nơi nhận:

-          Sở Y tế (để báo cáo)

-         Lưu VT,TCHC

                        GIÁM ĐỐC

                                                                                                 Nguyễn Khánh Hải

     SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN


Số:   /QĐ- BVTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành ch­¬ng tr×nh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ n¨m 2014

Căn cứ luËt thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ ngµy 26/11/2013;

Căn c chØ thÞ sè 30/CT- TTg ngµy 26/11/2012; ChØ thÞ sè 16/CT- TTg ngµy 29/07/2013 cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ vÒ viÖc t¨ng c­êng thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong qu¶n lý, khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn, vèn, tµi s¶n vµ lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc;

Căn cứ quyÕt ®Þnh số 239/Q§- SYT ngµy 07/05/2014 cña Së Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh ch­¬ng tr×nh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ n¨m 2014;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- hành chính.

    

                                               QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này ch­¬ng tr×nh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ n¨m 2014 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực tõ ngày ký.

§iÒu 3: Tr­ëng, phô tr¸ch c¸c Khoa, Phßng chøc n¨ng Bệnh viện T©m ThÇn VÜnhPhóc chÞu trách nhiệm tæ chøc thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

-          Sở Y tế (để báo cáo)

-         Lưu VT; TCHC

     PHỤ TRÁCH BỆNH VIỆN

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN


Số:   /QĐ- BVTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành ch­¬ng tr×nh thùc hiện quy chế văn hóa công sở n¨m 2015

Căn cứ luËt Viên chức ban hành ngày 01/1/2012;

Căn cquyết định số 3569/QĐ- CT ngày 05/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhan dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- hành chính.

                                                    QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế văn hóa công sở tại các cơquan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc của Chủ tịchUBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực tõ ngày ký.

§iÒu 3: Tr­ëng, phô tr¸ch c¸c Khoa, Phßng chøc n¨ng và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện T©m ThÇn VÜnhPhóc chÞu trách nhiệm tæ chøc thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

-          Sở Y tế (để báo cáo)

-         Lưu VT; TCHC

                        GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN


Số:     /QC - BVTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2015

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG

(Ban hành kèm theo quyết định số:     /QĐ- BVTT ngày 20 tháng 01 năm 2015

của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần)

    

Bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 5058/QĐ- UB ngày 31/12/2002 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại Bệnh viện có 107 viên chức lao động trong đó:27 bác sỹ(23 bác sỹ đang chờ chuyển ngạch); 02 Dược sỹ đại học; 11 Y sỹ; 19 cử nhân Điều dưỡng( 17 Cử nhân điều Dưỡng đang chờ chuyển ngạch); 06 điều dưỡng cao đẳng; 18 điều dưỡng trung cấp; 03 cử nhân Y tế công cộng; 02 kỹ thuật viên xét nghiệm; 03 kế toán Đại học ; 02 đại học khác; 06 Hộ lý; 01Y công; 04 Bảo vệ; 01Thủ quỹ; 01Lái xe và 01 Nhân viên phục vụ.

Bệnh viện Tâm thần là đơn vị sự nghiệp mang tính đặc thù cao: Môi trường làm việc nguy hiểm, độc hại, căng thẳng trên cơ sở không thu viện phí, thu nhập thấp, đời sống cán bộ còn nhiều khó khăn.

       Để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ; Kiên trì theo chiến lược và giải pháp phát triển bệnh viện, Quy chế thực hiện dân chủ này cụ thể hóa các hoạt động dân chủ theo quy chế dân chủ, thống nhất các hoạt động từ dân chủ trong cấp Ủy Đảng, chính quyền và các Tổ chức khác trong Bệnh viện.

                                         NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức góp phần xây dựng Bệnh viện phát triển theo hướng: Hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết vị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo về y đức. Đoàn kết, hoạt động hiệu quả góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, góp phần vào việc phát triển ngành Y tế, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Điều 2: Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức với việc đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, và các tổ chức trong bệnh viện trên nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn, quần chúng

Điều 3: Dân chủ trong khuôn khổ của pháp luật: Phát huy dân chủ, nhưng đồng thời thực hiện đầy đủ, đúng quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, quy định của các cấp có thẩm quyền, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được quy định tại pháp lệnh cán bộ, công chức: Quy định về những việc đảng viên không được làm. Tránh các hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật và các quy định, quy chế nói trên.

                               DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN

                               TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC

Điều 4: Giám đốc quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của cơ quan về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức theo quy định. Giám đốc điều hành, phân cấp quản lý, quyền hạn của các Phó giám đốc; trưởng phó các Phòng; Khoa chức năng để các Phòng, Khoa chủ động và thực hiện hiệu quả công việc. Cán bộ được phân cấp, phân quyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được giao.

Điều 5: Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, viên chức trong cơ quan về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có phẩm chất, năng lực.

Điều 6: Tại cuộc họp giao ban thường kỳ giám đốc lồng ghép giao ban chuyên môn, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, địa phương, ngành, đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức và định ra những việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của Bệnh viện.

Hàng tháng, Giám đốc phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của Bệnh viện.

Ít nhất 6 tháng một lần Giám đốc có trách nhiệm đánh giá công tác của Bệnh viện và các bộ phận trong cơ quan.

Cuối năm Giám đốc phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của Bệnh viện.

Định kỳ hàng năm Giám đốc thực hiện đánh giá đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý và chỉ đạo người phụ trách các bộ phận trong Bệnh viện đánh giá đối với cán bộ, viên chức do mình phụ trách.

Giám đốc lắng nghe, phản ánh phê bình của CBVC và không được có hành vi trù dập đối với CBVC đã góp ý, phê bình mình.

Điều 7: Giám đốc chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện các quy định công khai về tài chính việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải có đấu thầu thì phải thực hiện theo quy chế về đầu thầu.

Điều 8: Giám đốc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý và tạo điều kiện để cơ quan có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng, nếu do Giám Đốc thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng tham nhũng thì phải xử lý theo quy định của pháp luật

TRÁCH NHIỆM, SỰ HIỆP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO            CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Điều 9: Cán bộ viên chức phải thực hiện nghĩa vụ của CBVC và không được làm những việc đã cấm theo quy định của pháp lệnh CBCC.

Được biết và được bàn và phải thực hiện các nội dung quy định tại pháp lệnh CBCC và nội dung quy chế này.

Điều 10: Cán bộ viên chức phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, kể cả góp ý kiến phê bình Giám Đốc.

                 NHỮNG VIỆC CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT

Điều 11: Cán bộ viên chức phải được biết những vấn đề sau:

-         Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của Bệnh viện.

-         Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt.

-         Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong Bệnh viện đã được kết luận;

-         Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ Bệnh viện.

Điều 12: Giám đốc có trách nhiệm thông báo những việc trên đây cho CBVC biết bằng một trong các hình thức: Niêm yết tại Bệnh viện; Thông báo tại hội nghị CBVC Bệnh viện; Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể CBVC; Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của Bệnh viện và yêu cầu họ thông báo đến CBVC làm việc trong các bộ phận đó; Thông báo bằng văn bản cho đảng ủy, ban chấp hành công đoàn Bệnh viện.

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐƯỢC THAM GIA Ý KIẾN, GIÁM ĐỐC QUYẾT ĐỊNH

Điều 13: Những việc cán bộ viên chức được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc qua người đại diện theo nguyên tắc trước khi Giám đốc quyết định:

-         Chủ trương, biện pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của Bệnh viện;

-         Kế hoạch công tác hàng năm của Bệnh viện;

-         Tổ chức các phong trào thi đua;

-         Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm;

-         Các biện pháp cải tiến lề lối làm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;

-         Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng CBVC; đề bạt CBVC;

-         Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBVC;

-         Nội quy, quy chế Bệnh viện:

  1. Cán bộ công chức tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với thủ trưởng cơ quan;
  2. Thông qua hội nghị CBVC Bệnh viện;
  3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức tham ý kiến;

Khi quyết định những vấn đề đã được nêu trên mà khác với ý kiến tham gia của đa số CBVC thì giám đốc có trách nhiệm thông báo, giải thích lại cho CBVC được biết. Khi quyết định đã ban hành, nhất thiết phải thực hiện.

         NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 14: Những việc cán bộ, viên chức giám sát, kiểm tra có tổ chức và đúng nguyên tắc gồm:

-         Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của Bệnh viện;

-         Thực hiện nội quy, quy chế Bệnh viện;

-         Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của Bệnh viện;

-         Thực hiện các chế độ, chính sách nhà nước về quyền và lợi ích của CBVC

-         Giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ cơ quan;

Điều 15: Việc giám sát, kiểm tra của CBVC đối với những vấn đề nêu trên được thực hiện thông qua:

-         Ban thanh tra nhân dân của Bệnh viện;

-         Kiểm điểm công tác, phê bình và tự phê bình trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của đơn vị công tác.

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

QUAN HỆ VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 16: Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai để công dân biết: Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan; Thủ tục hành chính giải quyết công việc; Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc; Thời gian giải quyết từng loại công việc.

Điều 17: Cán bộ viên chức không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân tại nhà riêng.

Cán bộ, công chức có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 18: Giám đốc chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý theo quy định.

Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cơ quan phải cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan.

Những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời.

QUAN HỆ VỚI CẤP TRÊN

Điều 19: Giám đốc có trách nhiệm phục tùng sự lãnh đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cấp trên theo quy định.

Báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên theo quy định. Nội dung báo cáo phải khách quan, trung thực.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20: Cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng. Người vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 21: Giao Phòng Tổ chức- Hành chính( thường trực); phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện có trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện quy chế này.

         Quy chế này đã được thông qua tại Hội nghị CBVC ngày 24/02/2014 và đã được nhất trí 100%.

                                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                      Nguyễn Khánh Hải